fbpx
[eltdf_custom_font title='Onea.' font_family='Poppins' font_size='51px' font_weight='600' color='#000000' margin='0 0 20px 0' ]

Time to shop! Find your favorite product, check the latest collection & don’t miss out the best discounts with Onea!

[eltdf_custom_font title='#Instagram' font_family='Poppins' font_size='18px' color='#000000' margin='44px 0 32px 0' ]
Newsletter
[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]
[eltdf_custom_font title='Contact Us' font_family='Poppins' font_size='18px' color='#000000' margin='0 0 22px 0' ]
156-677-124-442-2887 onea@elated-themes.com 184 Street Victoria 8007

INFOLINIA: +48 602184907

ZAWSZE DARMOWA DOSTAWA

Back to top
  /  Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY
W SKLEPIE INTERNETOWYM ON – LINE SHOP
sklep.marinofabiani.pl
(zwany dalej „Regulaminem”)

1. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do umów sprzedaży produktów zawieranych w sklepie internetowym ON – LINE SHOP dostępnym na  stronie internetowej sklep.marinofabiani.pl
prowadzonym w ramach spółki cywilnej.

Imperiale Izabela Lew
ul. Przemysłowa 50
61-541 Poznań
numer NIP 781 165 1901
numer REGON 301589801

reprezentowaną przez:

Izabela Lew

OBJAŚNIENIE WYRAŻEŃ UŻYWANYCH W REGULAMINIE:

a)    Konsument – jest to osoba fizyczna, która dokonuje z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo która zamierza dokonać takiej czynności za pośrednictwem sklepu internetowego ON – LINE SHOP w wyniku zastosowania procedury złożenia zamówienia opisanej w niniejszym Regulaminie.

b)     Przedsiębiorca – jest to: Izabela Lew (działająca pod firmą „Imperiale Izabela Lew” )

c)    Sklep internetowy ON – LINE SHOP – jest to sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę w ramach spółki cywilnej Imperiale , dostępny na stronie internetowej www.sklep.marinofabiani.pl.

d)    Umowa – jest to umowa sprzedaży obuwia zawarta pomiędzy Konsumentem jako kupującym a Przedsiębiorcą jako sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego ON – LINE SHOP w wyniku zastosowania procedury złożenia zamówienia opisanej w niniejszym Regulaminie.

e)     Rzecz – jest to obuwie, które stanowi przedmiot Umowy.

DANE KONTAKTOWE PRZEDSIĘBIORCY

Podstawowe dane kontaktowe Przedsiębiorcy:

a)    adres przedsiębiorstwa:              ul. Przemysłowa 50, 61-541 Poznań

b)    adres poczty elektronicznej:      marinofabiani.pl@gmail.com

c)     numer telefonu:                                +48 602 184 907

WYMAGANIA TECHNICZNE

1.     Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym ON – LINE SHOP jest uzależnione od spełnienia przez Konsumenta wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Imperiale s.c., to jest od:

a)    posiadania sprawnego połączenia z siecią Internet,

b)    posiadania zainstalowanej przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej, umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików cookies.

2.     Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym ON – LINE SHOP jest uzależnione od uprzedniego zarejestrowania przez Konsumenta konta klienta.

3.     Rejestrując konto klienta, Konsument podaje: imię, nazwisko, adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer), adres e-mail, numer telefonu.

4.     Celem rejestracji konta klienta, Konsument ustala i podaje swój login oraz hasło, pod którymi będzie następowało logowanie do konta klienta. 

5.     Po wprowadzeniu danych wymaganych dla rejestracji konta, Konsument otrzymuje na podany przez siebie adres mailowy link aktywacyjny, za pomocą którego następuje aktywacja konta klienta.

ZAMÓWIENIA i ZAWIERANIE UMOWY

1.     Zamówienia może składać jedynie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych – w przypadkach wskazanych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

2.     Zamówienia składa się za pomocą witryny  ON – LINE SHOP działającej na stronie internetowej www.sklep.marinofabiani.pl.

3.     Ceny sprzedaży produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT.

4.     Konsumenta wiąże cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia przez niego zamówienia.

5.     Procedura zawierania Umowy:

a)    Konsument loguje się do swojego konta klienta w Sklepie internetowym
ON – LINE SHOP,

b)    Konsument wybiera towar spośród towarów ujętych w witrynie Sklepu internetowego ON – LINE SHOP – możliwy jest wybór jednej lub większej liczby sztuk towaru,

c)     Konsument winien zapoznać się z właściwościami towaru dokonując jego wyboru – w szczególności poprzez przeczytanie informacji zawartej w witrynie Sklepu internetowego ON – LINE SHOP, obejmującej: nazwę obuwia, producenta, rodzaj materiału, z którego wykonano obuwie, kolor obuwia, opis obuwia oraz wysokość obcasa, jak również fotografię danego towaru,

d)    przy oznaczeniu danego towaru podana jest jego cena jednostkowa sprzedaży,

e)    Konsument, który zamierza dokonać zakupu określonego towaru, winien określić interesujący go rozmiar obuwia oraz wybrać opcję „Do Koszyka” ,

f)     po dokonaniu wyboru towaru, Konsument, który zamierza zawrzeć Umowę, winien wybrać opcję „Realizuj zamówienie”,

g)    po wybraniu opcji „Realizuj zamówienie”, Konsument uzyskuje informację na temat: wybranego towaru, jego rozmiaru (rozmiar obuwia), ceny jednostkowej sprzedaży oraz liczby zamówionych sztuk towaru,

h)    Konsument dokonuje wyboru:

 • sposobu odbioru Rzeczy, będącego zarazem sposobem dostarczenia Rzeczy, przy czym przy danym sposobie dostarczenia Rzeczy podane są również koszty dostarczenia obciążające Konsumenta,
 • sposobu płatności ceny sprzedaży i ewentualnych kosztów dostarczenia rzeczy
 • oraz podaje dane w postaci: imienia, nazwiska, telefonu, adresu e-mail, jak również adresu (miejscowość, ulica, numer, kod pocztowy),

Konsument powinien sprawdzić prawidłowość podanych przez siebie danych,

i)      po wypełnieniu danych wskazanych w ust. 4 pkt h) powyżej, Konsument otrzymuje informację o łącznej wartości zamówienia (pod pozycją „Wartość”), przez którą rozumie się cenę zamówionego towaru powiększoną o koszty jego dostarczenia obciążające Konsumenta,

j)      informacja udzielona przez Przedsiębiorcę, o której mowa w ust. 4 pkt g) oraz pkt i) powyżej wraz z kompletnymi danymi podanymi przez Konsumenta, zgodnie z ust. 4 pkt h) powyżej stanowi Formularz zamówienia,

k)    Konsument, którzy zamierza zawrzeć Umowę na warunkach określonych  w Formularzu zamówienia, winien wybrać opcję „Realizuj zamówienie”.

6.     Umowa sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Przedsiębiorcą zostaje zawarta z chwilą wyboru przez Konsumenta opcji „Realizuj zamówienie” po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 4 pkt g – i powyżej. Wybór opcji „Realizuj zamówienie” jest równoznaczny ze zobowiązaniem się Konsumenta do realizacji ciążących na nim obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności obowiązku zapłaty ceny sprzedaży powiększonej o koszty dostarczenia Rzeczy obciążające Konsumenta oraz obowiązku odebrania Rzeczy wydanej przez Przedsiębiorcę. Do chwili wyboru tej opcji, Konsument nie jest związany złożonymi oświadczeniami i w każdej chwili może zaniechać procedury składania zamówienia, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

7.     Po dokonaniu wyboru opcji „Realizuj zamówienie”, Konsument otrzymuje informację o numerze zamówienia.

8.     Dane adresowe oznaczone przez Konsumenta zgodnie z ust. 4 pkt h) powyżej są zarazem danymi, pod które nastąpi dostarczenie Rzeczy przez Przedsiębiorcę – jeśli dostarczenie ma nastąpić przesyłką.

SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

1.     Świadczenie Przedsiębiorcy po zawarciu Umowy polega na dostarczeniu Konsumentowi  zakupionej Rzeczy.

2.     Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia – w wykonaniu zawartej Umowy – Rzeczy wolnej od wad.

3.     Czasem realizacji zamówienia jest czas liczony od dnia zawarcia Umowy do dnia dostarczenia Rzeczy Konsumentowi.

4.     Czasem realizacji zamówienia – w przypadku wyboru przez Konsumenta płatności w formie przedpłaty – jest czas od dnia uznania rachunku bankowego Imperiale s.c. sumą przedpłaty do dnia dostarczenia Rzeczy Konsumentowi.

5.     Za dzień dostarczenia Rzeczy Konsumentowi przyjmuje się:

a)    w razie przesłania produktu kurierem – dzień, w którym Rzecz została dostarczona pod podany przez Konsumenta adres,

b)    w razie dostarczenia produktu do wskazanego przez Konsumenta salonu sprzedaży „Marino Fabiani” na terytorium kraju – dzień dostarczenia Rzeczy do tego salonu, pod warunkiem, że Konsument miał tego dnia możliwość odbioru Rzeczy.

6.     Czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni.

7.     Jeżeli Przedsiębiorca nie jest w stanie zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, zawiadomi o tym Konsumenta w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. W takim przypadku Przedsiębiorca zwraca całą otrzymaną od Konsumenta sumę pieniężną, chyba że Konsument wyrazi zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.

8.     Dostarczenie zakupionej przez Konsumenta Rzeczy odbywa się wedle jego wyboru:

a)      przesyłką zwykłą kurierem – koszt przesyłki nie obciąża Konsumenta,

b)      przesyłką pobraniową kurierem – koszt przesyłki obciąża Konsumenta,

SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY:

1.     Zapłata ceny zakupionej Rzeczy następuje – według wyboru Konsumenta – w jednej z następujących form:

a)    w razie dostarczania Rzeczy wysyłkowo:

 • przedpłata – przelew bankowy na rachunek Imperiale Izabela Lew, prowadzony przez PKO BP, numer rachunku:
  93 1020 4027 0000 1102 1816 4479
 • przedpłata – płatność on-line, 
 • płatność za pobraniem,

b)    w razie odbioru rzeczy we wskazanym przez Konsumenta salonie sprzedaży „Marino Fabiani” – płatność przy odbiorze Rzeczy:

 • gotówką,
 • bezgotówkowo – kartą płatniczą.

2.     Konsument dokonuje płatności łącznie tytułem ceny zakupionej Rzeczy oraz tytułem kosztów jej dostarczenia – jeśli wybrał sposób dostarczenia związany z poniesieniem kosztów. Klient dokonuje płatności wskazując numer zamówienia.

WYDANIE PRODUKTU

1.     Wydanie dostarczonego produktu następuje:

a)    do rąk Konsumenta,

b)    do rąk osoby legitymującej się pisemnym upoważnieniem do odbioru podpisanym przez Konsumenta – upoważnienie winno wskazywać w szczególności numer zamówienia oraz imię, nazwisko osoby upoważnionej do odbioru.

2.     Z chwilą wydania Rzeczy Konsumentowi bądź osobie przez niego upoważnionej, na Konsumenta przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Rzeczy.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od zawartej Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia, kiedy Konsument lub wskazana przez niego osoba (inna niż przewoźnik dostarczający Rzecz) objął Rzecz w posiadanie.
 3. Jeżeli na podstawie zawartej Umowy, Przedsiębiorca dostarcza Konsumentowi  wiele Rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy termin  od dnia objęcia przez Konsumenta lub wskazanej przez niego osoby (innej niż przewoźnik) w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 6. Przedsiębiorca nie dopuszcza możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną.
 7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, uważa się Umowę za niezawartą.
 8. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli przedmiotem Umowy jest Rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Konsument, który odstępuje od Umowy nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów za wyjątkiem:

a)    bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy,

b)    wybrania przez Konsumenta, po odstąpieniu od Umowy, sposobu zwrotu Rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę – Przedsiębiorca nie jest zobowiązany wówczas do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem Rzeczy.

 1. Konsument, który odstępuje od Umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY ZA WADY RZECZY. PROCEDURA REKLAMACYJNA

1.     Zgodnie z art. 556 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny Przedsiębiorca jest odpowiedzialny względem Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Rzeczy.

2.     Wada fizyczna polega na niezgodności Rzeczy z Umową. W szczególności Rzecz jest niezgodna z Umową, jeżeli:

a)    nie ma właściwości, które Rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b)    nie ma właściwości, o których istnieniu Przedsiębiorca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

c)     nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Przedsiębiorcę przy zawarciu Umowy, a Przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

d)    została wydana Konsumentowi w stanie niezupełnym.

3.     Wada prawna istnieje jeżeli Rzecz stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4.     Przedsiębiorca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

5.     Szczegółowa regulacja odpowiedzialności Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne została zawarta w art. 556 – 576 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

6.     Konsument zgłasza wystąpienie wady Rzeczy poprzez złożenie reklamacji.

7.     Reklamację Rzeczy można składać w szczególności przy wykorzystaniu formularza reklamacji znajdującego się na stronie sklep.marinofabiani.pl bądź pisemnie na adres: Imperiale Izabela Lew , 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 50

8.     W reklamacji Konsument powinien:

a)    podać rodzaj niezgodności Rzeczy z Umową oraz w miarę możliwości opisać stwierdzoną niezgodność.

b)    podać adres do doręczeń lub adres e-mail, pod który Przedsiębiorca winien wysłać odpowiedź na reklamację – w braku tego adresu, odpowiedź na reklamację jest doręczana pod adres, z którego nastąpiło wysłanie reklamacji,

c)     wskazać z jakiego uprawnienia – z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne – zamierza skorzystać.

9.     Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres lub w inny podany przez Konsumenta sposób.

10. Przed upływem terminu rozpatrzenia reklamacji, Przedsiębiorca może zwrócić się do Konsumenta o przesłanie Rzeczy – za zwrotem poniesionych z tego tytułu kosztów – jeśli jest to niezbędne w celu weryfikacji zgodności Rzeczy  z Umową. Jeżeli Konsument przesyła Rzecz Przedsiębiorcy, termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia otrzymania Rzeczy przez Przedsiębiorcę.

11. Jeżeli odpowiedź w sprawie reklamacji nie zostanie wysłana do Konsumenta przed upływem 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem ustępu 10 powyżej, uważa się, że Przedsiębiorca uwzględnił reklamację.

12. W odpowiedzi w sprawie reklamacji Przedsiębiorca wskazuje, czy reklamację uwzględnił, podaje podstawę faktyczną rozstrzygnięcia dotyczącego zgłoszonej reklamacji, a w razie uwzględnienia reklamacji – również rodzaj świadczenia  należnego Konsumentowi w związku z wadą Rzeczy, chyba że Konsument dokonał wiążącego Przedsiębiorcę wyboru uprawnienia przysługującego mu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Rzeczy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Konsument zakładając konto klienta w Sklepie internetowym ON – LINE SHOP oraz wypełniając formularz zamówienia udostępnia swoje dane osobowe Przedsiębiorcy, który jest administratorem udostępnionych danych osobowych.

2.     Przekazane dane osobowe wykorzystuje się wyłącznie do realizacji zawartych umów sprzedaży na podstawie formularza zamówienia złożonego przez Konsumenta. Jeżeli Konsument w sposób jednoznaczny wyrazi na to zgodę, wykorzystuje się je także w celach marketingowych i reklamowych, oraz w celach statystycznych związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez administratora danych osobowych. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Konsument podaje swoje dane dobrowolnie, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania w każdym czasie, a także usunięcia z bazy danych. Konsument wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych jednocześnie oświadcza, iż został o powyższym poinformowany.

3.     Powierzone dane osobowe są przechowywane przez administratora przy zachowaniu reguł i zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

POZASĄDOWE PROCEDURY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Konsument jest uprawniony sądowego do dochodzenia roszczeń od Przedsiębiorcy na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego.
 2. Konsument jest uprawniony do wystąpienia do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między Konsumentem a Przedsiębiorcą w trybie przepisu art. 36 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej.
 3. Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów celem uzyskania bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów jak również celem wystąpienia w jego imieniu do  przedsiębiorcy w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Miejski lub powiatowy rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz Konsumenta  oraz wstępować, za jego zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów Konsumenta.
 4. Poza procedurami określonymi w ustępach 2 i 3 powyżej nie przewiduje się pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

KOSZTY KORZYSTANIA ZE ŚRODKA POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ W CELU ZAWARCIA UMOWY:

Konsument nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy z Przedsiębiorcą, oprócz normalnych kosztów wynikających w szczególności z opłat ciążących na Konsumencie z tytułu umowy z podmiotem zapewniającym dostęp do sieci Internet.

SPOSÓB UTRWALANIA TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

Treść zawieranej Umowy jest utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Przedsiębiorcy oraz udostępniana na każde żądanie Konsumenta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. ZMIANA REGULAMINU

1.     Konsument nie jest zobowiązany do składania kaucji ani do udzielenia innych gwarancji finansowych.

2.     Przedsiębiorca nie jest związany jakimkolwiek kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

3.     Zakupiona Rzecz – oprócz odpowiedzialności Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne – nie jest objęta gwarancją.

4.     Przedsiębiorca nie świadczy na rzecz Konsumenta jakichkolwiek usług posprzedażnych.

5.     W związku z charakterem działalności Przedsiębiorcy, która polega na sprzedaży obuwia, Przedsiębiorca nie podaje informacji na temat:

a)    funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;

b)    mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

 ZMIANA REGULAMINU

1.     Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2.     W stosunku do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie znajduje Regulamin w wersji obowiązującej w dacie zawarcia Umowy, chyba, że Przedsiębiorca – zmieniając Regulamin – złoży odmienne zastrzeżenie, a jednocześnie wprowadzona zmiana jest korzystniejsza dla Konsumenta niż zmieniane postanowienie Regulaminu.